Visie

Idee: werken met een afbeelding van een grote luchtballon en daar tekst op plakken. Op sommige woorden kan je doorklikken, dan verschijnt meer tekst (eventueel in bullets). Op de mand staan de woorden participatie en een fijne en veilige leeromgeving.

Participatie

Actieve deelname is een must en een vanzelfsprekendheid!

 • Kinderen hebben inspraak in de klas- en op school. Als kinderen écht participeren op school, wordt het leerproces intenser: nieuwsgierig zijn, initiatief nemen, oplossingen zoeken enz.
 • Ouders participeren omdat we geloven in de kracht van partnerschap en omdat we staan voor een open, democratische werking. We delen taken en verantwoordelijkheden. Beslissingen nemen we in overleg met alle mensen die aan de school verbonden zijn.
 • Teamleden brengen met elkaar in de praktijk wat ze belangrijk vinden voor kinderen en ouders.

Fijne en veilige leeromgeving

 • Helemaal jezelf zijn, samen met anderen is de geest van waaruit we samenwerken!
 • Kinderen voelen zich thuis op onze school. Het is een plek waar ouders, grootouders én de buurt welkom zijn.
 • Jonge kinderen leren van oudere en omgekeerd. Ouders doen mee aan activiteiten. Samen met begeleiders, helpen ze om kinderen te laten opgroeien tot fijne mensen die leven vanuit hun kern en zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor anderen.
 • We leven prettig samen omdat er een duidelijke structuur is en een minimum aan regels en afspraken. Discipline is op de Avonturier niet een woord om vies van te zijn. Discipline is de kracht die we kinderen leren opbrengen om trouw te zijn aan afspraken die ze maken met zichzelf, anderen of de school als geheel.


Tussen de mand, nét onder de ballon, zetten we onze kernwaarden: zelfvertrouwen, emotioneel vrij, nieuwsgierig / authentiek en respectvol / vrij en verantwoordelijk / duurzaam.

Zelfvertrouwen, emotioneel vrij, nieuwsgierig

 • Zonder deze 3 is ontwikkeling niet mogelijk!
 • Zelfvertrouwen hangt samen met de beleving over het eigen kunnen. We leren kinderen kijken naar en omgaan met hun kwaliteiten, eigen karaktertrekken en beperkingen, waardoor ze een realistisch zelfbeeld en een groter zelfvertrouwen ontwikkelen.
 • Emotioneel vrij zijn heeft te maken met het welbevinden van het kind en dus (redelijk) vrij zijn van emotionele belemmeringen. We zorgen dat kinderen op hun gemak zijn. We bouwen aan een goede relatie, bieden veiligheid en hulp zodat alle kinderen kunnen leren en experimenteren.
 • Nieuwsgierigheid is een motor voor ontwikkeling. Nieuwsgierige kinderen nemen een actieve houding aan, tonen initiatief en gaan op onderzoek uit. We zetten leerprocessen op vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen zodat hun motivatie, gedrevenheid en enthousiasme wakker blijft.

Authentiek en respectvol

 • De grondtoon van onze omgang met elkaar. Open communicatie hoort hier bij!
 • Kinderen worden serieus genomen worden door begeleiders die integer, echt en oprecht zijn. We benaderen kinderen op een gelijkwaardige wijze. We gaan met hen in dialoog over gedrag, werkhouding en schoolse vorderingen. Wanneer kinderen gedrag stellen dat niet door de beugel kan, blijven we in contact zonder dreiging, straf of beloning.
 • Kinderen ervaren respect van begeleiders die (zelf)respect voorleven. De klas, de school en de omgeving straalt respect uit. We aanvaarden en verstaan kinderen in wie ze zijn. We waarderen kinderen, tonen echte belangstelling en verplaatsen ons in hun denk- en gevoelswereld.

Vrij én verantwoordelijk

 • Een spanningsveld waar we kinderen gaandeweg mee leren omgaan en waar veel aan te leren valt!
 • We geven kinderen veel ruimte om te experimenteren, op onderzoek te gaan of zelf te bedenken wat ze met een opdracht willen of kunnen. Zelf initiatief mogen nemen en verantwoordelijkheid leren dragen zijn twee belangrijke peilers om tot actief en betrokken leren te komen. Binnen een open sfeer én met aangegeven spelregels, bouwen kinderen hun zelfstandigheid op.
 • Begeleiders en kinderen zijn in het onderwijs gelijkwaardig, maar niet evenwaardig. Soms zullen begeleiders omwille van hun verantwoordelijkheid stellen dat bepaalde dingen niét kunnen. Begeleiders zullen soms kinderen uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten of hen verplichte opdrachten geven. Niet alles komt voor overleg in aanmerking. De uitdaging voor begeleiders is om met zorg verschillende posities en rollen te verzoenen.

Duurzaam

 • Leren leven binnen verantwoorde ecologische, economische, ethische en sociale grenzen: hoognodig en uitdagend!
 • De school staat midden in de wereld en de samenleving. Ondanks de verwarrende tijden waarin we leven, willen we ervoor zorgen dat kinderen hun toekomst optimistisch tegemoet zien en dat ze betrokken burgers worden.
 • Het is voor ons belangrijk dat we goed zorgen voor onszelf, de ander (mensen ver weg en dichtbij), de natuur (planten en dieren) en de toekomst. Duurzaamheid daagt ons uit om blijvend en kritisch op zoek te gaan naar manieren om dit waar te maken. We eten gezond en verantwoord. We koesteren waarden die aan de basis liggen van een duurzame wereld.


Op de luchtballon zetten we de woorden die iets zeggen over ons onderwijsconcept en onze onderwijsaanpak: een ontwikkelingsgerichte Freinetschool, project: spel en onderzoek, vakken, cultuurbeschouwing, atelier, evalueren.

Ontwikkelingsgerichte Freinetschool

 • Het team van de Avonturier heeft een duidelijke visie op ontwikkelen en leren!
 • We leggen de de nadruk op de brede ontwikkeling van de kinderen. We willen dat ieder kind elke dag een beetje slimmer, handiger, verantwoordelijker, vrijer, creatiever en nieuwsgieriger wordt.
 • Ervaringen en belevingen van de kinderen vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs. Kinderen nemen initiatief en zijn eigenaar van hun leerproces. Nieuwsgierigheid vormt de motor om op onderzoek uit te gaan. Leren is experimenteren, ontdekken en daarover met anderen nadenken en communiceren. Kinderen leren van andere kinderen, volwassenen en culturen.
 • Begeleiders bepalen niet eenzijdig wat er gebeurt, maar plannen en organiseren het onderwijs samen met de kinderen. Het zijn meerwetende partners die écht meedoen met de kinderen. Begeleiders hebben een stuwende rol en zijn steeds op zoek naar kansen om activiteiten te verdiepen en te verbreden. Ze sluiten aan op wat kinderen al kennen en kunnen, maar lopen ook op hun ontwikkeling vooruit. Als je klikt op project: spel en onderzoek
 • Een project duurt zes tot acht weken. De invulling van een project is steeds weer anders, maar de opbouw heeft een herkenbare lijn.
 • Wanneer in de klas vragen en onderwerpen naar boven komen waar de kinderen meer over willen weten, werkt de leerkracht deze uit tot een project. De kinderen worden georiënteerd op het nieuwe project via doelgerichte startactiviteiten. Startacitiviteiten zijn uitdagend en roepen vragen op die we in een 2e fase gaan onderzoeken. Dit kan gebeuren vanuit bronnen, experimenteren of actief in de wereld exploreren. De inhouden van het project worden verbonden aan een sociaal culturele praktijk, zoals b.v. een bibliotheek, een redactie, tentoonstelling, modeshow, leescafé of fietsenwinkel,… Hierin is het spelend leren voor de jongere kinderen zeer belangrijk en neemt de leerkracht een actieve rol in. Tijdens de

afrondingsfase volgt er een presentatie (b.v. een rondleiding of repair-café) of

wordt een meer tastbaar resultaat gepresenteerd (b.v. een folder of

animatiefilmpje). In de laatste fase van het project wordt er door de leerkracht en

de kinderen gereflecteerd op de doorgemaakte ontwikkeling.

 Ook ouders zijn vaak betrokken in projecten. Input van ouders is meer dan

welkom! Ouders helpen om projecten samen tot een succes te maken.

Als je klikt op vakken, verschijnt de tekst:

 In leefgroep .. , … en …. worden ook vakken gegeven! Er is heel wat kennis om te

automatiseren en daarom is ook een geïsoleerd aanbod nuttig. We knopen aan bij

ervaringen van de kinderen en zoeken naar aangrijpingspunten om functionele en

betekenisvolle activiteiten te laten ontstaan. Zoveel mogelijk, leggen we linken

met projecten.

 Vakgericht onderwijs valt niet samen met het slaafs volgen van methodes.

Begeleiders gaan hier flexibel mee om. Ze hebben goed zicht op doorgaande

leerlijnen richting eindtermen.

 Sommige kinderen komen snel tot inzicht, anderen hebben daar meer tijd voor

nodig. We maken werk van een gedifferentieerd aanbod zodat leerlingen hun

gevoel van eigenwaarde behouden en de verwachtingen hoog zijn. We betrekken

kinderen bij de voorbereiding en de planning van de lessen om hun eigenaarschap

en motivatie te vergroten. We staan regelmatig stil bij wat we geleerd hebben en

reflecteren daarop. We zijn uit op een leercultuur waar kinderen geloven in

zichzelf, waar ze elkaar helpen en feedback geven, en waar iedereen inbreng heeft

in leergesprekken.

Als je klikt op cultuurbeschouwing, verschijnt de tekst

 De Avonturier is een pluralistische school. We kiezen voor cultuurbeschouwing

als levensbeschouwelijke vorming. Cultuurbeschouwing wordt als vak geroosterd,

maar het zit vooral in veel kleine dingen geïntegreerd in de klas- en

schoolwerking.

 We leren kinderen kritische vragen stellen en situaties objectief onderzoeken i.p.v.

willekeurige beweringen en overtuigingen meteen als waar aan te nemen. We

kijken vanuit verschillende invalshoeken en leren kinderen om te relativeren. In

kleine dingen waarderen we schoonheid. We leven positieve en duurzame waarden

voor.

 Kinderen ontwikkelen een moreel kompas en verwerven gaandeweg een weerbare,

kritische en open houding t.a.v zichzelf, anderen en de samenleving.

Als je klikt op Atelierwerking, verschijnt de tekst


5

 Tijdens het atelier gaan kinderen in kleine groepjes aan de slag met iets wat ze

leuk vinden en graag willen doen. We werken klasoverstijgend. Zo krijgen we per

atelier een mix van leerlingen, groot en klein, die rond hetzelfde werken.

 Begeleiders, ouders, grootouders en kinderen kunnen een atelier leiden. Tijdens

het atelier maken de kinderen knutselwerkjes, bakken ze pannenkoeken, doen aan

handenarbeid, herstellen en zoveel meer.


Als je klikt op evalueren, verschijnt de tekst:

 Op de Avonturier brengen we de leerresultaten van kinderen in beeld en volgens we

de ontwikkeling nauwgezet op. We evalueren vanuit een holistische benadering,

d.w.z. zeggen dat we kijken naar het totale kind en zijn brede ontwikkeling (b.v.

creatief zijn, kritisch denken, zelfregulatie, samenwerken). We werken niet met

cijferrapporten. We willen kinderen vooral vergelijken met zichzelf, niet met anderen.

En een brede persoonsontwikkeling laat zich niet makkelijk vangen in cijfers, want

hoe meet je b.v. ‘creativiteit’?

 Kinderen en ouders ontvangen tweemaal per jaar een rapport dat sterk gebaseerd is op

observaties van kinderen in verschillende klassituaties. Meerdere observaties geven

een evenwichtiger beeld over de ontwikkeling dan cijfers op momentgebonden

toetsen. In de rapporten besteden we veel aandacht aan zelfevaluatie met en door de

kinderen. Voor de specifieke vaardigheden (wiskunde, taal) krijgen ouders zicht op de

leerdoelen waaraan is gewerkt en waar het kind staat t.a.v. die doelen.